Kousek z historie Brna

Nejstarší osídlení

Na území dnešního Brna žil člověk již v pravěku, ale sídliště zde vznikali až v době Velkomoravské říše. První písemná zmínka pochází z roku 1091 př.n.l. Předchůdcem města Brna je slovanské hradiště Staré Zámky, které leží v katastru dnešní městské části Brno – Líšeň. Zde bylo nalezeno několik archeologických vykopávek z období pozdního neolitu a eneolitu (5. – 4. tisíciletí př.n.l.). Dalšími významnými archeologickými nalezišti je také Bystrc, Maloměřice, Řečkovice, kde byla nalezena např. malovaná keramika, sídliště z mladší doby kamenné, hrobka kovotepce a jiné. Při stavbě Univerzitního Campusu v roce 2007 byly pravděpodobně nalezeny pozůstatky opevněné osady mladší doby kamenné 6000 – 8000 let staré, jednalo se zřejmě o osadu lovců a kupců dle nalezených kousků keramiky úlomků kostí, atd.

Historie Brna je velice zajímavá, ale posuňme se k období nám bližšímu, období, kdy žili naše babičky, rodiče i my – do 20. -21. století.

20. století v Brně

3. května 1905 byl vydán nový statut města Brna – Brno bylo rozděleno do okresů, přičemž každý okres měl městské zastupitelstvo, jednoho představeného a dva náměstky.

6.listopadu 1918 bylo po vzniku první republiky Brno převzato do českých rukou. Téhož roku v prosinci byla založena první brněnská univerzita Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, dnešní Veterinární a farmaceutická univerzita. O rok později pak vznikla Masarykova a Mendelova univerzita.

Rok 1919 je také významný tím, že v tomto roce došlo k připojení 2 měst (Husovice a Královo Pole) a 21 dalších obcí (Bohunice, Černovice, Dolní a Horní Heršpice, Juliínov, Jundrov, Kohoutovice, Lískovec a další) k Brnu, čímž vzniklo tzv. Velké Brno.

Další významná data:

1928 vybudováno Brněnské výstaviště

1930 postavena Vila Tugendhat

1936 – 1940 výstavba Brněnské přehrady

V roce 1939 vtrhli do Brna Nacisté za účelem přepadení vysokých škol a odvlečení studentů do koncentračních táborů. Následujícího roku se z Kounicových kolejí stalo vězení, kde se konaly popravy, lidé se transportovali do vyhlazovacích táborů. Roku 1944 se ještě Brno potýkalo s anglo – americkými nálety. O rok později bylo Brno osvobozeno Rudou Armádou.

 

Historie Brna je opravdu zajímavá a široce obsáhlá, ale protože se zaměřuji především na městskou část Starý, Nový Lískovec a Bohunice, přidám i něco málo z historie těchto městských částí.

Kdy a jak vznikal Starý Lískovec

Starý Lískovec vznikl pravděpodobně v roce 1314, odkud pochází první zmínka. Roku 1330 darovala Eliška Rejčka (česká a polská královna) Lískovec klášteru cisterciaček (mnišský řád dle přísných zásad klášterního života), v 7 jehož vlastnictví zůstal Lískovec až do roku 1782, kdy spadl do správy státu. V roce 1825 jej stát prodal do soukromého vlastnictví, o dvacet tři let později se obec osamostatnila.

Roku 1919 se Lískovec připojil k Brnu. Dnešní katastrální území Starého Lískovce je mnohem menší než někdejší z roku 1919, ke kterému dříve patřila také část Nového Lískovce, část Bohunic a část novějších katastrů Bosonoh a Ostopovic.

Od roku 1990 je Starý Lískovec městskou částí statutárního města Brna a od roku 2012 není již územně identická s katastrálním územím Starý Lískovec, jelikož došlo ke změně správní hranice s Novým Lískovcem, kdy si tyto městské části navzájem přidělily kousky svého území.

Nový Lískovec – sady a vinohrady?

Nový Lískovec byl dříve, před osídlením prvních obyvatel, pouze nezalesněná stráň se sady a Vinohrady. Pozemky patřily k obcím Lískovec (dnešní Starý Lískovec) a Bohunice, ale od majitelů, obdělávajících tuto půdu byly dost vzdálené a mnoho neobhospodařované.

Prvním osadníkem Nového Lískovce byl stolař Antonín Hrazdíra, který jako první objevil vhodnost lokality k bydlení. Roku 1894 si zde postavil domek, avšak bez vědomí obce Lískovec. Po dvouletém jednání mu však byla stavba povolena. Postupně se k tomuto domku přidávali další a další, především od zaměstnanců elektrických drah města Brna v nedalekých Pisárkách. V roce 1906 již bylo v Novém Lískovci 117 domků s 568 obyvateli.

Panelové domy se v Lískovci stavěli až v 70. letech, kdy vyrůstali ulice Oblá, Kamínky a Čtvrtě a roku 1985 i sídliště Kamenný Vrch.

V současné době je v Novém Lískovci 10.500 obyvatel a postaveno 465 domů a 4636 bytů.

V Lískovci je zajištěna veškerá občanská vybavenost – lékaři, knihovna, základní školy, mateřské školy, umělecké školy a střední škola, domov pro seniory, obchodní centrum…atd.

Pro odpočinek je zde k dispozici přírodní rezervace Kamenný vrch, kde se vyskytuje vzácný Koniklec Velkokvětý a stepní charakter vegetace.

Bohunice – Bounici

Dle dochovaných archeologických nálezů a dokumentů patří Bohunice mezi lokality, kde pobýval již člověk starší doby kamenné (období před 900 000 lety).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1237, kdy papež Řehoř IX. udělil ochranu svou i boží premonstrátskému klášteru i jeho majetku, mezi vyjmenovanými obcemi figurují i Bounici (dnešní Bohunice).

Během své existence byly Bohunice několikrát ohroženy válečnými katastrofami a tak není divu, že v jejich důsledku zůstávala obce delší dobu opuštěna. Lidé se ale do Bohunic časem vždy vrátili. Do konce 19. století byly Bohunice považovány za typicky zemědělskou obec. Začátkem 20. století se začal v Bohunicích rozvíjet průmysl a tím se zvyšoval i počet obyvatel.

Od roku 1990 jsou Bohunice městskou částí statutárního města Brna.

V roce 2007, přesně 770 let od první písemné zmínky, byl z důvodu tohoto výročí přímo pod radnicí založen symbolický obecní vinohrad.

Závěrem:

Jsem si jist, že Vás článek o historii města Brna i jeho 3 částí zaujal a pokud Vás zajímá více z historie, třeba i jiných městských částí, koukněte na webové stránky www.brno.cz.

________________________________________________________

Další články

                       Daně týkající se nemovitostí                                          Jaké daně a poplatky mohou být spojeny                                                                                                                                                         s prodejem nemovitosti?